Untitled Document

 

Vse informacije dobite pri članu organizacijskega odbora za državno tekmovanje za najboljšo diplomsko nalogo in najboljši projekt:

Mag. VIKTOR JEMEC, GSM 040 556 200, e-pošta: viktorjemec1@gmail.com.

Vse informacije dobite pri članu organizacijskega odbora za natečaj za najboljšo idejo s področja vzdrževanja:

Jože TOPOLE, GSM 031 683 836, e-pošta: joze.topole@heineken.com.

 

 

Natečaj za najboljšo

diplomsko nalogo, projekt, inovacijo in

praktično usposabljanje

 

V okviru 28. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije bo potekal tudi natečaj za najboljšo diplomsko nalogo, inovacijo, projekt in izvedeno praktično usposabljanje.

 

1. Kategorija: Zaključne naloge

Kategorija diplomske naloge bo razdeljena na več podkategorij: diplomske naloge višjih šol, 1. bolonjska stopnja skupaj z 2. bolonjsko stopnjo, posebej (še zadnjič letos) tudi znanstveni magisterij skupaj z doktorati.

2. Kategorija: Izumi in inovacije

V letošnje tekmovanje vključujemo tudi izume na področju vzdrževanja. Ocenjevali bi inventivnost, rezultate (prihranke), trajnostni vidik izuma oz. inovacije. K sodelovanju poleg podjetij vabimo tudi institucije, ki združujejo inovacije (npr. Inovatorske centre).

3. Kategorija: Projekti

V tej kategoriji pričakujemo predstavitev zanimivih projektov na področju vzdrževanja, ki so bili realizirani v izobraževalnih ustanovah in/ali v podjetjih.

 

4.Kategorija: Praktično izobraževanje in usposabljanje ter mednarodne izmenjave študentov

Na področju vzdrževanja potekajo tudi praktičnaizobraževanja in usposabljanja študentov oz. dijakov tako v domačih podjetjih kot tudi v tujini. Vključeni vrazlične projekte izmenjav, ki potekajo pod okriljemCmepiusa, odhajajo na prakso v tujino naši študenti.V RS pa prihajajo tuji študenti.

Komisija bo posebej pohvalila najbolje izvedeno praktično usposabljanje praktikanta na nivoju srednje, višje oz. visokešole ali za izvedeno mednarodno izmenjavo na področju vzdrževanja. V tem kontekstu pričakujemo, da posamezna srednja, višja ali visoka šola predstavi cilje, vsebino, potek izvedbe prakse oz. izmenjave (izdelava opisnega poročila).

Vse prijave v vseh kategorijah je možno oddati najkasneje do 1.8.2018.

Komisijo, ki bo ocenjevanje prispele izdelke na natečaj bodo sestavljali:

  1. mag. Viktor Jemec (vodja komisije),
  2. mag. Miran Saksida,
  3. Darko Cafuta,
  4. Cveto Fendre in,
  5. Jože Topole.

K sodelovanju bomo v primeru velikega števila prijavljenih izdelkov na zelo specifičnih strokovnih področjih za potrebe mnenj oz. ocenjevanja naknadno vključili še kakšnega strokovnjaka.

Posamezna institucija (posamezna šola ali šolski center, podjetje, posameznik) lahko prijavi največ 5 dosežkov v katerikoli kategoriji. Podelili bomo tudi nagrado za najboljšo izobraževalno instituciji na osnovi seštevka vseh točk iz vseh kategorij.

 

 

Skupen nagradni sklad za najboljše dosežke v vseh tekmovalnih kategorijah za vse posameznike je 500 EUR.

 

 

Slavnostna razglasitev nagrajenih nalog, projektov in poročil ter njihova predstavitev bo potekala v petek dopoldne 19.10.2018 na Otočcu.

 

POSTOPEK PRIJAVE IN ODDAJE DOKUMENTOV

Študente, diplomante, predavatelje, mentorje, organizatorje praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja raziskovalce in inovatorje prosimo, da svoje teme nalog in projektov predstavijo tako, da predložijo v ocenjevanje pisno dokumentacijo, ki opisuje opravljeno zaključno nalogo, projekt, praktično izobraževanje oz. inovacijo. Sodelujoči se morajo na natečaj prijaviti najkasneje do 1.8.2018. Prijava in oddaja sta mogoči samo s prijavnico, na spletni strani DVS. Prijava mora vsebovati naslednje podatke:

• ime, priimek, izobrazbo, telefonsko številko in e-naslov nosilnega avtorja;
• ime, priimek, izobrazbo, telefonsko številko in e-naslov glavnega mentorja (vodje projekta ali druge odgovorne osebe);
• fotografijo nosilnega avtorja (v .jpg obliki);
• naslov pisnega izdelka, iz katerega je razvidna vrsta zaključne naloge – ali gre za projekt ali inovacijo…);
• pisni izdelek (zaključna naloga oz. opis projekta/ inovacije) v pdf obliki (v dokumentu morajo biti navedeni vsi avtorji, izobraževalna ustanova, podjetje in drugi relevantni podatki, povezani z izdelavo naloge oz. projekta, pazite na velikost pdf datoteke!);
• soglasje šole oz. podjetja, ki avtorjem dovoljuje sodelovanje na natečaju.

IZBOR IN OCENJEVANJE

Komisija bo izmed prispelih prijav izbrala tri najboljše v vsaki tekmovalni kategoriji.

Izbranim študentom, diplomantom oz. njihovim mentorjem, raziskovalcem in inovatorjem bo do 3. 9. 2018 posredovala vsa navodila za pripravo predstavitve na 28.TPVS. Najbolje ocenjeni sodelujoči bodo naprošeni za predstavitev svojega dela v obliki članka, ki bo objavljen v zborniku, v e-obliki ga bodo morali posredovali najkasneje do 6. 9. 2018. Obsegati mora eno stran besedila ter vsaj eno fotografijo; naslov, povzetek in ključne besede morajo biti zapisane tudi v angleškem jeziku.

NAGRADE IN RAZGLASITEV REZULTATOV

Zmagovalci bodo prejeli denarne nagrade in brezplačno enoletno naročnino na revijo Vzdrževalec, ki ju podeljuje Društvo vzdrževalcev Slovenije.

Organizator tekmovanja bo skušal zmagovalcem zagotoviti tudi sponzorske nagrade.

Komisija bo izmed vseh izobraževalnih ustanov, ki bodo prijavile diplomske naloge in projekte na natečaj, izbrala najboljšo izobraževalno ustanovo in podjetje na področju vzdrževanja. Določena bo na osnovi seštevka točk ocen dveh najbolje uvrščenih izdelkov.

Najboljša šola in podjetje bosta dobila zlato plaketo in možnost za brezplačno dvostransko predstavitev v reviji Vzdrževalec.

Razglasitev rezultatov tekmovanja in predstavitev nagrajenih del bo potekala 19. 10. 2018 na 28. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije na Otočcu.

O času in načinu predstavitev bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.

 

Untitled Document
PRIJAVNICA ZA DIPLOMSKE NALOGE, PROJEKTE IN NAJBOLJŠO INOVACIJO
Izberi tip oddaje